Bütün testlər

TÜMOR MARKERLERİ Qiyməti
CA-125
KARSINOEMBRIONAL ANTIGEN (CEA)
SERBEST PROSTATSPESIFIK A (FREE PSA)
PROSTATSPESIFIK ANTIGEN (PSA)
CA 19-9
CA 15-3
ALFAFETOPROTEIN (AFP)
AVTOİMMUN SEROLOGİYASI Qiyməti
BRUCELLA IgM
BRUCELLA IgG
ssDNA SCREEN
TRİPONEMA PALLİDUM İgG
TRİPONEMA PALLİDUM İgM
VARİCELLA ZOSTER İgM
VARİCELLA ZOSTER İgG
EBV VCA İgG
EBV VCA İgM
ECHİNOCOCCUS Spp İgG
FREE BETA HCG
QIDA PANELİ ( YENİ )
BRUCELLA COOMBS TESTİ
ENA ( GENİŞ PANEL KANTİTATİV )
APT TESTI (FETAL HEMOGLOBIN)
QUANTIFERON GOLD
İKİNCİ TREMESTER DÖRTLÜ TARAMA TESTİ
INHIBIN A
HDV Ag (HEPATIT D)
PAPP-A
ENA PANEL (DAR PANEL)
ANTI HDV Ag
AUTOIMMUN HEPATIT PANALI
ENA PANEL ( GENİŞ PANEL)
ANTI FOSFOTIDILSERIN IgM
ANTI FOSFOTIDILSERIN IgG
EBV IgM PROFILI
EBV IgG PROFILI
TENEFFUS PANELI (Spesifik IgE)
PEDİATRİK QARIŞIK TEST PANELİ (IgE)
QIDA PANELI SPESIFIK Ig TESTLERI
PROTEIN S ANTIJEN TOTAL
PROTEIN C ANTIJEN
ANTI CCP IgG
ACA IgM Antikardiolipin Ant
ACA IgG Antikardiolipin Ant
ANA (ANTI NUKLEAR ANTIKOR)
ANTI ds DNA
MPO ANCA (pANCA)
PR3 ANCA (cANCA)
PZR MÜAYİNƏLƏRİ Qiyməti
RESPİRATOR SİNSİTYAL VİRÜS (teneffüs yolu virusu)
HPV 6.11 PZR
T.PALLIDIUM ( SIFILIS ) PZR
HPV (Human Popil. Vir. ) KEMIYYET - PCR
UREAPLASMA PARVUM - PCR
UREAPLASMA UREALYTICUM - PCR
SIFILIS PZR
MYCOPLASMA HOMINIS PCR
MYCOPLASMA GENITALIUM PCR
UREAPLASMA SPP (PZR)
HPV (Human Popil. Vir. ) KEYFİYET - PCR
MYCOPLASMA TIPLERI PCR
BRUCELLA PZR
CMV PZR ( KEMİYET )
RUBELLA PZR
TOKSOPLAZMA PZR
HERPES SIMPLEX TIPLERI
HPV (Human Popilloma Virüsü ) GENOTİP
UREOPLASMA TIPLERI
GARDNERELLA VAJİNALİS
TRİCHOMANAS VAGİNALİS ( PZR )
NEİSSERİA GONORRHOEAE ( PZR )
UROGENİTAL ENFEKSİYALAR (PZR) 7 PARAMETRE
UROGENİTAL ENFEKSIYALAR ( PZR ) 2 PARAMETRE
HBV KEYFİYET (PZR)
HCV KEYFİYET (PZR)
UROGENİTAL İNFEKSİYA ( PZR ) 4 PARAMETRE
CMV PZR
CHLAMYDIA TAYINI PZR
HCV-RNA PZR (KANTITATIF)
HBV-DNA PZR (KANTITATIF)
ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
BRUCELLA IgG
TIROGLOBULIN (Brahms)
XORIONIK QONADOTROPIN (HEFTE)
PROQESTERON (PRG)
TESTOSTERON (TST)
KORTIZOL ( IDRAR )
LUTEINLESDIRICI HORMON (LH)
FOLLIKULSTIMULLASDIRICI HORMON (FSH)
ESTRADIOL (EST)
TIREOTROP HORMON (TSH)
TIROKSIN (T4)
TRIYODTIRONIN (T3)
PROLAKTIN (PRL)
TROPONIN - I
IgG İNDEKSİ
TACROLIMUS ( T2 )
İZOHEMAGLUTİNİN
KORTIZOL ( IDRAR )
VITAMIN D3 total
IGF BINDING PROTEIN - 3
25-OH VITAMIN D3
QAN QRUBU
HOMOSISTEIN
FOLIK ASIT
PARAT HORMON PTH (INTACT)
INSULIN (ACLIK)
IGF I (Somatomedın C)
C - PEPTIT Aclık
ANTI TPO (ANTI M)
ANTI TIROGLOBULIN
ACTH ( SEHER SAATI)
GROWTH HORMON 0
FERRITIN
FREE T4
FREE T3
CK-MB TURBO
SIKLOSPORIN (C2)
TACROLIMUS ( T0 )
DHEA-S
SHBG (steroid hormonu bağlayici qlobolin)
SIKLOSPORIN (Co)
TOTAL Ig E
MİKROSKOPİYA Qiyməti
NECİSTE LAMBLİYA ANTİGENİ
NATİV MİKROSKOBİYA
KALPROTECTIN / LACTOFERRİN GAITADA
PROTOZOAN PARAZITLERININ TEYİNİ NECİSTE
PROTOZOAN PARAZITLERININ TEYİNİ NECİSTE
CLASTRİDİUM VE TOXİN TEYİNİ NECİSTE
PROSTAT MAYESİ MİKROSKOPİYASİ
SIDIKTE OD PIGMENTLERI
URETRAL AXINTININ MIKROSKOPISI
DIRNAGDA GOBELEK AXTARILMASI
ÖD MAYESİNİN ANALİZİ
QUSUNTUNUN İNCELENMESİ
BEYIN ONURGA MAYESININ ANALIZI
ASSITIK MAYENIN ANALIZI
PERIKARDIYAL MAYENIN ANALIZI
PLEVRAL MAYENIN ANALIZI
DEMODEKS
SELOBANT METODU (PARAZIT)
OTOLOK PLAZMA HAZIRLANMASI
NECISTE HELICOBAKTER PILORI
NECISTE PARAZIT TEYINI
ARB (BK)
MEDE TERKIBININ TEDQİQİ
USAK BASINDAN YAXMA
SPERMANIN MIKROSKOPIYASI
NECISTE GREGERSON SINAĞI
VAJINAL SÜRÜNTÜ MIKROSKOPIYASI
BELGEMIN TEDQIQI
SPERMOQRAMMA
NECISIN UMUMI ANALIZ
SIDIYIN NECIPORENKO USULU ILE MUAYENESI
SIDIYIN UMUMI ANALIZI
QANIN LEYKOFORMULASI
KOAQULOQRAMMA Qiyməti
PT VE APTZ
Kappa Hafif Zincirleri,serum
Lambda Hafif Zincirleri,serum
TROMBİN ZAMANI
LAMBDA YÜNGÜL ZENCİR (SİDİK)
KAPPA YÜNGÜL ZENCIR (SİDİK )
LAMBDA YÜNGÜL ZENCİR (QAN)
KAPPA YÜNGÜL ZENCIR (QAN)
ANTITROMBIN ANTIJEN
A.PARSEL TROMBOPLASTIN ZAMANI
FIBRINOGEN
PROTROMBIN
ALFA-1 ANTITRIPSIN (SERUM)
ALBUMIN IDRARDA (MIKRO ALBUMIN)
APTZ QARIŞIM TESTİ
PT QARIŞIM TESTİ
SERULOPLAZMIN (SERUM)
KOMPLEMAN 4 (C4)
KOMPLEMAN 3 (C3)
IgM (SERUM)
IgG (SERUM)
IgA ( SERUM)
C-REAKTIV ZULAL (HS)
REVMOTOID AMILI
ANTISTREPTOLIZIN-O
D-DIMER
MIKROALBUMIN (Idrar)
BAKTERİOLOJİ Qiyməti
QANIN STERILLIYI (ANAEROB)
KATETERİN EKİLMESİ ( QAN )
BRUCELLA (Rose Benqal)
OYNAQ MAYESİNİN ANALİZİ
PERIKARDIAL MAYESININ EKILMESI
BRUCELLA (RAYT-XEDELSON REAKSIYASI)
URETRAL AKINTININ EKİLMESİ
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA ANTİJEN
GÖBELEK AXTARILMASI (DERI V.S)
SINOVYAL MAYE EKILMESI
PERITONAL MAYENIN EKILMESI
KORNEA.KONJUKTIVA YAXMA EKILME
ANAEROBİK EKİLME VE ANTİBİOTİK HESSESLİK
DISBAKTERİOZ MÜAYİNESİ
LISTERIA MONOCYTOGENES (NECIS)
ANA SUDUNUN EKILMESI ( SOL)
DRENAJ MOHTEVIYYETININ EKILMESI
MIC DEGERI LEVOFLOXACIN
MIC DEGERI CEFTRIAXONE
MIC DEGERI MEROPENEM
MIC DEGERI CIPROFLOXACIN
QÖBELEYİN MUAYINESI
QUSUNTUNUN EKILMESI
MIC DEGERI VANKOMISIN
ASSIT MAYESININ EKILMESI
MEDE-SIFRAQIN EKILMESI
NECISIN EKILMESI
GOZ AKINTISININ EKILMESI
QULAK AXINTISININ EKILMESI
BURUNDAN YAXMA
ESNEKDEN YAXMA
PROSTAT SIRESININ EKILMESI
PLEVRA MAYESININ EKILMESI
BELGAMIN EKILMESI
YARA MOHTEVIYYATININ EKILMESI
ANA SUDUNUN EKILMESI (SAG)
USAQLIQ YOLU MOHTEVIYYATININ EKILMESI
KATETERIN EKILMESI
SPERMANIN EKILMESI
SIDIYIN EKILMESI
QANIN STERILLIYI
MYCOPLAZMA VE UREAPLAZMA EKILME
ELDEN EKİLME
ÖD KİSESİ MAYESİNİN EKİLMESİ
QAPAQCIQ EKILMESI ( AORTA)
QAPAQCIQ EKİLMESİ ( MİTRAL )
BRONXOALVEOLAR LAVAJ EKİLME
TRAXEYAL ASPİRASIYA EKİLMESİ ( DTA )
QANIN STERILLIYI - SOL PERIFERIYA
QANIN STERILLIYI - SAQ PERIFERIYA
YAXMANIN EKILMESI
JIGULAR PASEV EKILMESI
GRAM BOYAMA
STREPTO TEST
OYNAQ MAYESININ EKILMESI
ONURGA BEYIN MAYESININ EKILMESI
HEMATOLOJI TESTLER Qiyməti
RETIKULOSIT
LEYKOSIT
TROMBOSIT
QANIN 26 PARAMETRESI
HEMOTOKRIT
XARİCƏ GONDERDIKLƏRİMİZ Qiyməti
AST (Aspartat Aminotransferaz)
ASPERGILLUS ANTIJEN (GALAKTOMANNAN)
ASIT LIPAZ, Tarama
ASETILKOLIN RESEPTOR ANTIKORU
ASETAMINOFEN (Parasetamol)
ARTEMISIA VULGARIS (w6)
ARSENİK, Total, İdrar, Spot
ARSENİK, Total, 24 saat, İdrar
ARSENIK, Tam kan, ICP-MS
ARSENIK (Sac)
ARİLSÜLFATAZ A, Lökosit
aPTT (Akt.Parsiyel Tromboplastin Z)
APIS MELLIFERA (Honey Bee,I1) CLIA
Anti-HBs (Kantitatif)
ANTI-TPO (ECLIA)
ANTI-TIROGLOBULIN (ECLIA)
ANTISPERM ANTIKOR
ANTI-SKIN ANTIKOR
ANTI-SACCHAROMYCES IgG
ANTI-SACCHAROMYCES IgA
ANTI-RETIKULIN ANTIKOR
ANTI-MULLERIAN HORMON
ANTI-INFLIXIMAB ANTIKORU
ANTI-HISTON ANTIKOR
ANTI-HCV (Hepatit C Antikoru)
ANTI-HBe
ANTI-HBc (Total)
ANTI-HBc (IgM)
ANTI-HAV Total ( IgM+IgG )
ANTI-HAV (IgM)
ANTI-DNase B
ANTI-CCP IgG
ANTIBIYOGRAM (Disk Difuzyon)
ANTI-ADALIMUMAB ANTIKORU
ANTI CENTROMER ANTIKOR
ANGIOTENSIN II
ANDROSTENODİON (LC-MS/MS)
ANCA PROFIL
ANCA IFA (cANCA pANCA)
ANA(Serum)
AMONYAK
AMIP ANTIKORU
AMINOLEVULINIK ASIT, Spot, Idrar
AMINOLEVULINIK ASIT, 24 saat, Idrar
AMILAZ (Serum)
ALUMİNYUM, Serum, ICP-MS
ALUMINYUM, Spot, Idrar
ALT (Alanin Aminotransferaz)
ALFA-GALAKTOZİDAZ, Tarama
ALFA-GALAKTOZİDAZ, Lökosit
ALFA-1 ANTITRIPSIN (Serum)
ALFA SUBUNIT PGH
ALDOSTERON (Yatarak)
ALDOSTERON (Idrar)
ALDOSTERON
AĞIR METAL PANELİ, Tam kan
AĞIR METAL PANELİ, 24 saatlik idrar
AGAÇ POLEN KARIŞIM (TP2) CLIA
AGAC POLEN KARIŞIM (TP7) CLIA
AGAC POLEN KARISIMI (tp1) CLIA
AGAC POLEN KARISIM (tp5) CLIA
AFP (Tm Markeri)
AFP (NTD)
AFP (Amniyon Mayii)
ADH (Vazopressin) (Plazma)
ADH (Vazopressin) (Idrar)
ADENOZIN DEAMINAZ(ADA,Vücut sıvısı)
ADENOZIN DEAMINAZ (BOS)
ADENOZIN DEAMINAZ (ADA) (Serum)
ADAMTS-13 İNHİBİTÖR
ADAMTS-13 ANTİJEN
ADAMTS-13 AKTİVİTE
ADALIMUMAB
ACTH (Sabah)
ACTH (Aksam)
ACA IgM (Antikardiolipin Ant.)
ACA IgG (Antikardiolipin Ant.)
ABSE VE AMELIYAT SONRASI YARA KULT.
5-HIAA, Spot, Idrar
5-HIAA, BOS
5-HIAA, 24 Saat, Idrar
4279 - MANTAR(Maya) KULTURU(Semen)
25-OH VITAMIN D (LC-MS/MS)
2,5-HEGZANDION, Spot, Idrar
2,4-DNPH TESTI
1-HIDROKSIPIREN, Spot, Idrar
17-OH PROGESTERON, Serum
17-OH PROGESTERON 90
17-OH PROGESTERON 60
17-OH PROGESTERON 30
17-OH PROGESTERON 120
17-OH PROGESTERON (Amniyon Mayi)
17-OH PROGESTERON
17-OH PREGNENOLONE (LC-MS/MS)
17-KETOSTEROIDLER, 24 saat, Idrar
11-DEOKSIKORTIZOL (LC-MS/MS)
1,25-DIHIDROKSI VITAMIN D, LCMS/MS
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
PROKALSITONIN
SIDIKTE SiDIK TURSUSU
SIDIKTE KALSIUM
SIDIKTE BUN
D-XSİLOZ ( D-XYLOSE ) OBSOSBSİYA TESTİ
LAKTOZ TELORANS TESTİ
UIBC (DEMIR BAGLAMA QABILYETI)
SIDIKTE SIDIK COVHERI (SPOT SIDIK)
SIDIKTE KREATININ (SPOT SIDIK)
FOSFOR/KREATININ NISBETI SIDIKDE
ALBUMİN / KREATİNİN (Spot İdrar)
SPOT İDRARDA ( Na,K,Cl )
SIDIK TURŞUSU / KREATININ NISPETI
OSMOLALITE (24 SAAT IDRAR )
OSMOLALITE (SPOT IDRAR)
OSMOLALİTE (SERUM)
SIDIKTE CALSIUM / CREATININ NISPETI
HOMA-IR
SIDIK TURSUSU KLERENSI
AMILAZA / KREATININ KLERENSİ
TRANSFERIN SATURASYONU
SIDIKTE FOSFOR
AMONYAK QANDA
TRANSFERIN
KREATİNİN KLERENSİ
TOXLUQ QAN SEKERI (1 SAAT)
TOXLUQ QAN SEKERİ ( 2.SAAT)
SIDIKTE ZULAL
TOXLUQ QAN SEKERI (75 GR)
PROTEIN / KREATININ (SIDIKDE)
TOXLUQ QAN SEKERI (1.SAAT) HAMILE
SIDIKTE NATRIUM (Na)
SIDIKTE KALI (K)
SIDIKTE KREATININ (24 saat )
SIDIKTE MAQNEZIUM
IYON KALSIUM ( Ca++)
XLOR (Cl)
MAQNEZIUM (Mg)
NATRIUM (Na)
KALSIUM (Ca)
KALIUM (K)
FOSFOR (F)
DEMIR BIRLESTIRME QABILIYYETI (Total)
DEMIR (Fe)
AMILAZA
BUN QALIG AZOT
LAKTATDEHIDROGENAZA (LDH)
DRENAJDA AMILAZA
ASPARATATAMINOTRANSFERAZA (AST)
ALANINAMINOTRANSFERAZA (ALT)
QAMMAQLUTAMILTRANSFERAZA (GGT)
QELEVI FOSFATAZA (ALP)
TRIGLISERIDLER
QLOBULIN
ALBUMIN
UMUMI ZULAL (TP)
SIDIKTE QLUKOZA 24 SAATLIK
YUKSEK SIXLIQLI LIPID (HDL)
ASAGI SIXLIQLI LIPID (LDL)
COX ASAGI SIXLIOLI LIPID (VLDL)
KREATINKENAZA CK
KREATININ
SIDIK TURSUSU
SIDIK COVHERI
SIDIKTE QLUKOZA
QLIKOHEMOQLOBIN HbA1c
QANDA QLUKOZA (açlık)
XOLESTERIN
BIRLESMIS BILIRUBIN (DBIL)
SERBEST BULIRUBIN (IBIL)
UMUMI BILIRUBIN (TBIL)
SIDIKTE SIDIK COVHERI
LAKTAT
LIPAZ
SIDIKTE ZÜLAL (24 saat)
DIASTAZA SIDIKDE
TOXLUK 75 GR SEKER 1.VE 2. SAAT
TOXLUQ QAN SEKERİ (50 gr SEKER 1.SAAT)
TOXLUQ QAN SEKERI(3.SAAT) 100 GR
İNFEKSİYA SEROLOGİYASI Qiyməti
HELIKOBAKTERIYA PYLORI IgM
SIFILIS (ELISA) tarama
HIV ( QİÇS )
SIFILIS( ELISA)
HELIKOBAKTERIYA PILORI
ANTİ HBs
RUBELLA IgM
RUBELLA IgG
HERPES SIMPLEKS 2 IgM
HERPES SIMPLEKS 2 IgG
HERPES SIMPLEKS 1 IgM
HERPES SIMPLEKS 1 IgG
SITOMEQALOVIRUS IgM
SITOMEQALOVIRUS IgG
XLAMIDIYA IgM
XLAMIDIYA IgG
TOKSOPLAZMA IgM
TOKSOPLAZMA IgG
AntiHBc (total)
HBeAg
ANTİ HBe
VDRL
VDRL SEMİKANTİTATİF
LAMBLIYA IgA
HELIKOBAKTERIYA PYLORI IgG
LAMBLIYA IgM
LAMBLIYA IgG
MYCOBACTERİUM TUBERCULOSIS (KART TEST)
SIFILIS TPHA
ASCARIS LUMBRICOIDES IgG
VITAMIN B12
COOMBS (INDIREK)
COOMBS (DIREK)
ANTI HAV TOTAL
GIARDIA LAMBLIA IgG-IgM
TESTESTERON SERBEST
ANTI HBc IgM
ANTI HAV IgG
ANTI HAV IgM
ANTİ HBc Ig G
HEPATIT C ( ANTİ - HCV)
Hepatit B (HBsAG)