Bütün testlər

AVTOİMMUN SEROLOGİYASI Qiyməti
İKİNCİ TREMESTER DÖRTLÜ TARAMA TESTİ
INHIBIN A
ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
IgG İNDEKSİ
İZOHEMAGLUTİNİN
IGF BINDING PROTEIN - 3
INSULIN (ACLIK)
IGF I (Somatomedın C)
KOAQULOQRAMMA Qiyməti
IgM (SERUM)
IgG (SERUM)
IgA ( SERUM)
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
IYON KALSIUM ( Ca++)