Bütün testlər

AVTOİMMUN SEROLOGİYASI Qiyməti
FREE BETA HCG
ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
FOLLIKULSTIMULLASDIRICI HORMON (FSH)
FOLIK ASIT
FERRITIN
FREE T4
FREE T3
KOAQULOQRAMMA Qiyməti
FIBRINOGEN
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
FOSFOR/KREATININ NISBETI SIDIKDE
FOSFOR (F)