Bütün testlər

AVTOİMMUN SEROLOGİYASI Qiyməti
BRUCELLA IgM
BRUCELLA IgG
BRUCELLA COOMBS TESTİ
PZR MÜAYİNƏLƏRİ Qiyməti
BRUCELLA PZR
ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
BRUCELLA IgG
MİKROSKOPİYA Qiyməti
BEYIN ONURGA MAYESININ ANALIZI
BELGEMIN TEDQIQI
BAKTERİOLOJİ Qiyməti
BRUCELLA (Rose Benqal)
BRUCELLA (RAYT-XEDELSON REAKSIYASI)
BURUNDAN YAXMA
BELGAMIN EKILMESI
BRONXOALVEOLAR LAVAJ EKİLME
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
BUN QALIG AZOT
BIRLESMIS BILIRUBIN (DBIL)